Τραπεζικό Δίκαιο & Χρηματοδότηση

Η Μάριος Χαρτσιώτης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. αναγνωρίζεται ως ένα εκ των κορυφαίων Κυπριακών δικηγορικών γραφείων που χειρίζεται υποθέσεις που άπτονται του τομέα των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Εκπροσωπούμε σε δικαστηριακό επίπεδο τόσο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και δανειολήπτες που κινούνται εναντίον χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή εναντίον των οποίων εκκρεμούν αγωγές από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Επιπρόσθετα παρέχουμε πολύτιμη καθοδήγηση σε σχέση με τη χρηματοδότηση, χαράσσοντας ευέλικτες και βιώσιμες οικονομικές και νομικές στρατηγικές για λογαριασμό των πελατών μας. Στόχος μας είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων τους, η διασφάλιση της οικονομικής τους σταθερότητας και η ενίσχυση των επιχειρηματικών προοπτικών τους.

Σχετικές υπηρεσίες:

  • Θεώρηση Συμφωνιών Σύναψης Δανείου και σχετικών εγγράφων
  • Φορολογικός Σχεδιασμός
  • Κατοχύρωση και Χρηματοδότηση Έργων
  • Χρηματοδότηση Αγοράς Ακίνητης Ιδιοκτησίας
  • Αναδιάρθρωση Χρέους
  • Θεώρηση Εγγράφων Υποθήκης ή Συμφωνιών Παροχής Εξασφαλίσεων
  • Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού σε Κυπριακές Τράπεζες ή Τράπεζες Άλλων Δικαιοδοσιών