Πνευματική Ιδιοκτησία

Το Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΠΙ) είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη δημιουργία και την προστασία των πολύτιμων άυλων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. Ο νομικός μας οίκος είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας για απόκτηση, εγγραφή, προστασία και εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα διασφαλίσει την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών που δεν θα επιβαρύνουν τον πελάτη με αχρείαστα έξοδα. Οι πελάτες μας τυγχάνουν συνεχούς ενημέρωσης και καθοδήγησης καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και ιδιώτες, τόσο από την Κύπρο, όσο και το εξωτερικό, έχουν επιλέξει το γραφείο μας για να τους καθοδηγήσουμε στο συνεχώς μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο που περιβάλλει το Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το Δικαστηριακό Τμήμα έχει ασχοληθεί με μια σειρά υποθέσεων προσβολής δικαιωμάτων ΠΙ υψηλού προφίλ, μεταξύ εγχώριων και πολυεθνικών επιχειρήσεων και απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στον χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων σε αυτό το πεδίο. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστούν επαρκώς τα δικαιώματα ΠΙ των πελατών μας και να αποζημιωθούν για ζημιά που τυχόν θα προκύψει από προσβολή των δικαιωμάτων τους. Οι δικηγόροι μας δύνανται να καταχωρίσουν αγωγές για προσβολή δικαιώματος ΠΙ, να υπερασπιστούν αντίστοιχες υποθέσεις όπου υπάρχει ισχυρισμός προσβολής δικαιώματος ΠΙ, καθώς επίσης να υποβάλουν αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος που θα απαγορεύει την εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων ΠΙ μέχρι να τελεσιδικήσει η διαφορά μεταξύ των μερών.

Η Μάριος Χαρτσιώτης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. προσφέρει νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα αυτού του σύνθετου πεδίου πρακτικής, μεταξύ των οποίων:

 • Απόκτηση/Διεκδίκηση δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Εγγραφή των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας εντός και εκτός δικαιοδοσίας
 • Δικαιόχρηση (Franchising) – Παραχώρηση – Αδειοδότηση – Περιορισμένη Εκμετάλλευση
 • Απαιτήσεις για προσβολή /παραβίαση δικαιωμάτων
 • Ανανέωση δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Συμβουλές για την προστασία και εμπορική χρήση δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Συμβουλές για συναφή φορολογικά ζητήματα
 • Χειρισμός σχετικών δικαστικών υποθέσεων

Σημαντικές πληροφορίες του φορολογικού καθεστώτος της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο:

 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που είναι δυνατόν να εγγραφούν στην Κύπρο, επωφελούνται από το κυπριακό φορολογικό καθεστώς ακόμη και αν δεν έχουν εγγραφεί στην Κύπρο.
 • Εφαρμογή των Οδηγιών και Κανονισμών της ΕΕ σχετικά με την εγγραφή και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος σε διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων:
 • Σύμβαση για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Συμφωνία της Μαδρίτης και το Πρωτόκολλο της Συμφωνίας
 • Συνθήκη Συνεργασίας για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
 • Συνθήκη της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων
 • Σύμβαση των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Σύμβαση της Ρώμης για την προστασία των ερμηνευτών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών
 • Συνθήκη Δικαίου των Σημάτων και Κανονισμοί
 • Συνθήκη του Πεκίνου για τις Οπτικοακουστικές Εκτελέσεις
 • Το 80% του συνολικού εισοδήματος των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε κυπριακές εταιρίες (μείον τυχόν άμεσα έξοδα), απαλλάσσεται από το φόρο των νομικών προσώπων.
 • Το 80% των κερδών που προκύπτουν από τη διάθεση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε κυπριακές εταιρίες (μείον τυχόν άμεσα έξοδα) απαλλάσσεται από το φόρο των νομικών προσώπων.
 • Έξοδα κεφαλαιουχικής φύσεως για την απόκτηση ή την ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας είναι φορολογικά αφαιρετέα αναφορικά με το έτος απόκτησης ή ανάπτυξης καθώς επίσης και για τα τέσσερα αμέσως επόμενα έτη.
 • Όλες οι παραπάνω απαλλαγές ισχύουν και για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αποκτήθηκαν ή θα αναπτύχθηκαν πριν από τον Ιανουάριο του 2012.
Intellectual-Property