Εταιρικό & Εμπορικό Δίκαιο

Το Τμήμα Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει τη σύσταση και εγγραφή εταιριών στην Κύπρο και άλλες δικαιοδοσίες, τη σύνταξη συμφωνιών μεταξύ μετόχων, τη σύνταξη και διαπραγμάτευση συμφωνιών εμπορικής φύσεως, προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, τη διαχείριση ζητημάτων εταιρικής διακυβέρνησης, τη σύνταξη ή θεώρηση αγοραπωλητηρίων εγγράφων και ενοικιαστηρίων, συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, μεταφορά έδρας, διάλυση εταιρειών, διαδικασίες εκκαθάρισης, εγγραφή, ανανέωση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες για χρηματοδότηση έργων ή επιχειρήσεων, φορολογικό σχεδιασμό, έκδοση άδειας παραμονής ή εξασφάλιση κυπριακής υπηκοότητας.

Η νομική ομάδα του Τμήματος είναι γνωστή για την ικανότητα της να διασφαλίζει τα συμφέροντα των πελατών μας στο πλαίσιο εταιρικών διαφορών. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν διαφορές μεταξύ κατασκευαστών και προμηθευτών, μεταξύ μετόχων αλλά και άλλων ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε διαφορές που προκύπτουν στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων και προωθούμε ή υπερασπιζόμαστε (αναλόγως της περίπτωσης) στις δικαστικές αίθουσες απαιτήσεις που πηγάζουν από συμβατικές σχέσεις.

Πέρα από την εκτέλεση της όποιας ανατεθείσας εργασίας, οι δικηγόροι του Τμήματος ενεργούν με γνώμονα τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής σας καθώς και την ορθή διαχείριση και διασφάλιση των περιουσιακών της στοιχείων. Διαθέτουμε μακροχρόνια εμπειρία στη διαπραγμάτευση και επίτευξη συμφωνιών εκ μέρους των πελατών μας καθώς και τη διάρθρωση των σχετικών επιχειρηματικών συναλλαγών, τόσο εντός, όσο και εκτός Κύπρου. Από συμβάσεις για την κατασκευή ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και πάρκων συλλογής ηλιακής ενέργειας, μέχρι συμφωνίες για συγχωνεύσεις ή εξαγορές εταιρειών, η συμβολή του νομικού μας οίκου υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση και την προώθηση επενδύσεων σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Προτεραιότητα μας παραμένει η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας από την πρώτη στιγμή. Με οδηγό την εμπειρία και την κατάρτισή μας, αποφασίζουμε μαζί για το πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό όχημα ή διάρθρωση που θα εξυπηρετεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις νομικές τους ανάγκες.

Οι κύριες υπηρεσίες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

 • Εγγραφή εταιρειών στην Κύπρο και άλλες δικαιοδοσίες
 • Συμφωνίες Μετόχων
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Εταιρειών
 • Εταιρική Διαχείριση και Διοίκηση
 • Διοικητικές Υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Εξουσιοδοτημένων Προσώπων (Nominee)
 • Εταιρικές Διαφορές
 • Εκκαθαρίσεις
 • Σύνταξη και/ή θεώρηση συμφωνιών εμπορικής φύσεως, πωλήσεων, προμήθειας, διανομής ή δικαιόχρησης (franchise)
 • Σύνταξη και/ή θεώρηση αγοραπωλητήριων εγγράφων ή ενοικιαστηρίων
 • Σύνταξη και/ή θεώρηση συμφωνιών ηλεκτρ. εμπορίου (e-commerce)
 • Εγγραφή, ανανέωση, προστασία και εφαρμογή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Χρηματοδότηση
 • Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Επιχειρηματική Ανάπτυξη
 • Υπηρεσίες Μετανάστευσης
 • Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα
 • Συμφωνίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Συμμόρφωση

Η ικανότητα του νομικού μας οίκου να διασφαλίζει τα συμφέροντα των πελατών μας στο πλαίσιο εταιρικών διαφορών είναι ευρέως αναγνωρισμένη. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν διαφορές μεταξύ κατασκευαστών και προμηθευτών, μεταξύ μετόχων αλλά και άλλων ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της δραστηριότητας μιας επιχείρησης.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

* Επισημαίνεται ότι η τελική απόφαση για την έγκριση του ονόματος της εταιρείας λαμβάνεται από το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Παρακαλώ πατήστε εδώ για να διαβάσετε τις σχετικές οδηγίες.
Παρακαλώ σημειώστε ότι ο κατάλογος των εγκεκριμένων ονομάτων ανανεώνεται τακτικά. Επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα πιο πάνω ονόματα καταχωρείτε αίτημα προς το γραφείο μας για την κράτηση ενός συγκεκριμένου ονόματος. Το επιλεγμένο όνομα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο τη στιγμή που θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας καθότι ακολουθείται σειρά προτεραιότητας.
=