Διαμεσολάβηση και Διαιτησία

Οι μέθοδοι Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) αποτελούν μία επιλογή για αποτελεσματική και πρακτική επίλυση των διαφορών εκτός Δικαστηρίου. Μέσω των πλέον διαδεδομένων μεθόδων, της Διαμεσολάβησης και της Διαιτησίας, προσφέρονται δημιουργικές και ικανοποιητικές νομικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών και οι οποίες αντικαθιστούν τις χρονοβόρες και πολυέξοδες δικαστικές διαδικασίες.

Το γραφείο μας απασχολεί ένα διαπιστευμένο Διαιτητή και ένα διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή που εκπροσωπούν τους πελάτες μας στις σχετικά άγνωστες μέχρι σήμερα διαδικασίες ΕΕΔ, καθοδηγώντας τους και παρέχοντας τους πολύτιμες και ολοκληρωμένες συμβουλές. Με στόχο τη διεύρυνση και την ενίσχυση των υπηρεσιών μας στο πεδίο της ΕΕΔ, από το 2019 συνεργαζόμαστε με την H2 ADR Solutions Ltd, μία ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Λεμεσό και η οποία παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας και οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των μεθόδων ΕΕΔ.