Η Μάριος Χαρτσιώτης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. αναγνωρίζεται ως ένα εκ των κορυφαίων Κυπριακών δικηγορικών γραφείων που χειρίζεται υποθέσεις που άπτονται του τομέα των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Εκπροσωπούμε σε δικαστηριακό επίπεδο τόσο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας Κύπρου, όσο και δανειολήπτες που κινούνται εναντίον χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή εναντίον των οποίων εκκρεμούν αγωγές από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Παρέχουμε συμβουλές και καθοδηγούμε τους πελάτες μας σε σχέση με τα ακόλουθα ζητήματα:

  • Έγγραφα και συμφωνίες σύναψης δανείου και παροχής εξασφαλίσεων
  • Φορολογικός σχεδιασμός
  • Κατοχύρωση και χρηματοδότηση έργων
  • Χρηματοδότηση αγοράς ακινήτου
  • Αναδιάρθρωση χρέους και διαπραγμάτευση συμφωνιών αναδιάρθρωσης
  • Υποθήκες και άλλες εξασφαλίσεις